Domeinbos De Inslag

Ligging

Gelegen tussen Brasschaat Centrum en Maria-ter-Heide, komende van het Centrum, rechts van de Bredabaan. Drie ingangen m.n. bij

  • Brasschaat-Driehoek, Fortsebaan
  • Maria-ter-Heide, Wijk Moleneinde
  • Maria-ter-Heide, Kerkedreef

Oppervlakte

147 ha

Bosgebied

De Inslag of Inslaen werd reeds vernoemd rond 1600. De naam verwijst naar de ingebruikname of ontginning. Het oorsponkelijk heidegebied werd ontgonnen als akker- en weiland. Later werden delen bebost. Het domein vormde eertijds een groot aaneengesloten geheel met de omringende bossen. Tijdens beide wereldoorlogen werd grote schade aangebracht door kaalkappingen omwille van de zichtbaarheid en door het graven van schutterskuilen en loopgrachten. In 1949 begon men de oorlogsschade te herstellen door herbebossing. De Antitankgracht, aangelegd in 1937-38 loopt dwars door het domein.

Fauna en Flora

Grove dennen en lorken bedekken ongeveer 40% van het bos. Door recente aanplantingen en omvormingen zal in de toekomst het loofhout een belangrijkere rol spelen. Eerst worden overwoekerende exoten als amerikaanse vogelkers en rododendron bestreden. De grachten en poelen zijn belangrijke paaiplaatsen voor de gewone pad en de bruine kikker. Zwarte specht, havik, sperwer, buizerd en bosuil broeden in het domein. Reeën en vossen voelen zich hier thuis.

Aan de antitankgracht huizen oever- en watervogels en met een beetje geluk kan je er een ijsvogel of blauwe reiger tegenkomen.

Beheer

Bos en Groen in samenwerking met Natuurpunt.Met het ecologisch beheer van dit domein worden zo hoog mogelijke natuurwaarden nagestreefd:

  • Dode bomen worden niet gekapt, tenzij er gevaar is voor de bezoekers. Hierdoor ontstaat allerlei nieuw leven en leefruimte voor dieren en het langzame vergaan van de boom brengt opnieuw voedsel in de grond.
  • Rododendron en andere exoten worden bestreden omdat ze een overheersende plaats opeisen en daarmee de andere vegetatie benadelen. Voor het esthetisch uitzicht, vooral in de bloeitijd, wordt een aantal behouden.
  • De dennenbossen worden systematisch verjongd door selectief kappen of rooien. Daarna wordne inheemse soorten zoals lijsterbes, spork, hulst, hazelaar en taxus aangeplant. De eerste 8 jaar wordt het terrein met een afsluiting tegen vraat beschermd. Dan is het bos klaar en zal de natuur zelf beslissen hoe het bos verder evolueert.

Bezoeken

De Inslag is open voor het publiek van zonsopgang tot zondsondergang. Een deel van het domein is natuurgebied en daar is geen vrije toegang.

Begeleid wandelen is mogelijk op bepaalde data en op eenvoudige aanvraag bij VMPA – Brasschaat.