De Inslag

Ligging

Gelegen tussen Brasschaat Centrum en Maria-ter-Heide, komende van het Centrum, rechts van de Bredabaan. Drie ingangen m.n. bij

  • Brasschaat-Driehoek, Fortsebaan
  • Maria-ter-Heide, Wijk Moleneinde
  • Maria-ter-Heide, Kerkedreef

Oppervlakte

147 ha

Historiek

De naam Inslag of Inslaen, reeds vernoemd rond 1600, verwijst naar de ontginning van het oorspronkelijk heidegebied als akker- en weiland. Pas later werden grote delen bebost. Het domein vormde vroeger een groot  aaneengesloten geheel met de omringende bossen.

Tijdens beide wereldoorlogen werd grote schade aangericht aan het domein door kaalkapping. Bomen werden massaal gerooid voor de zichtbaarheid en voor het graven van schutterskuilen en loopgrachten. De Antitankgracht, aangelegd in 1937-1939, loopt dwars door het domein.

In 1949 begon men de oorlogsschade te herstellen met herbebossing. 

Je kan er nu als wandelaar of fietser volop genieten van de natuur.

Fauna en Flora

Het aandeel naaldhoutsoorten werd door omvorming en door dunning teruggebracht tot minder dan 40%.  Gemengde aanplantingen met loofbos, open plekken en weilandbeheer brengen een grotere diversiteit en dynamiek in de Inslag.

De grachten en poelen zijn belangrijke paaiplaatsen voor de gewone pad en de bruine kikker.

Zwarte specht, havik, sperwer, buizerd en bosuil broeden in het domein. Reeën en vossen voelen zich hier ook thuis. 

Aan het antitankkanaal huizen oever- en watervogels, met wat geluk komt u een ijsvogel of blauwe reiger tegen. 

Beheer

ANB in samenwerking met Natuurpunt. Met het ecologisch beheer van dit domein worden zo hoog mogelijke natuurwaarden nagestreefd:

  • Dode bomen worden niet gekapt, tenzij er gevaar is voor de bezoekers. Hierdoor ontstaat allerlei nieuw leven en leefruimte voor dieren en het langzame vergaan van de boom brengt opnieuw voedsel in de grond.
  • Rododendron en andere exoten worden bestreden omdat ze een overheersende plaats opeisen en daarmee de andere vegetatie benadelen. Voor het esthetisch uitzicht, vooral in de bloeitijd, wordt een aantal behouden.
  • De dennenbossen worden systematisch verjongd door selectief kappen of rooien. Daarna wordne inheemse soorten zoals lijsterbes, spork, hulst, hazelaar en taxus aangeplant. De eerste 8 jaar wordt het terrein met een afsluiting tegen vraat beschermd. Dan is het bos klaar en zal de natuur zelf beslissen hoe het bos verder evolueert.

Bezoeken

De Inslag is open voor het publiek van zonsopgang tot zondsondergang. Een deel van het domein is natuurgebied en daar is geen vrije toegang.

Begeleid wandelen is mogelijk op bepaalde data en op eenvoudige aanvraag bij VMPA – Brasschaat.