De Mik

Ligging

In Maria-ter-Heide, noordelijk van Brasschaat-Centrum, aan de Kerkedreef. Te bereiken langs Bredabaan (afslaan aan Kerk Maria-ter-Heide) of langs de Miksebaan.
Ingang tegenover ingang Domein De Inslag.

Oppervlakte

ca 37 ha. – Beheer: Groendienst Gemeente Brasschaat

Historisch

De naam “Micke” is ouder dan die van “Brecsgata” (Brasschaat 1267) en werd voor de eerste maal vermeld in 1251. In 1280 schonk Isabella van Breda de boerderijen “Micke” en “Bremdonck” (nu Peerdsbos) aan het Gasthuis van Antwerpen. Volgens de Ferrariskaart (1774) bevond De Mik zich aan de Miksebaan, iets oostelijker dan de Boshoeve. De oudst bekende hoeve “Oude Mik” is gelegen naast RVT De Mik, een paar honderd meter oostelijk van de plaats waar nu het domein De Mik zich bevindt. Deze hoeve is ongetwijfeld een van de oudste vestigingsplaatsen uit de omgeving.

In de 18de eeuw, onder Oostenrijks bewind, werd van de landelijke inrichting van onze streken werk gemaakt. Omdat de staat dit meestal financieel niet aankon verkregen rijke stadbewoners grote gebieden om daarin wegen aan te leggen, terreinen te ontginnen enz… Zo ontving Baron De Beelen-Berthoff door bij akte van 16/1/1768 ongeveer 2.262 ha heideland, gelegen in Noordoost hoek van Brasschaat, vanwege de Heren van Salm-Salm, Hertogen van Hoogstraten. Een groot deel van het huidige Militaire Kamp, geheel Maria-ter-Heide en zowel het toenmalige Bellenhof, als de Mik en De Inslag behoorde hiertoe hoewel de juiste grenzen niet bekend zijn. Al snel verkocht De Beelen grote stukken om wegenaanleg in Brasschaat – o.m. de verbinding naar Breda te financieren.

Enkele data: het eerste Kasteel werd gebouwd door Stier d’Aertselaar in 1785. Het werd, inmiddels in handen van de familie della Faille (van de Faege op zijn Italiaans naar de mode van die tijd), in 1871 door brand verwoest en twee jaar later weer opgebouwd. Deze jaartallen zijn in de gevel te zien. De poort met ophaalbrug is een kopie van een stadspoort van de Franse stad Bourges. Het domein, echter zonder kasteel en de omliggende 8 ha, kwam in bezit van de Gemeente Brasschaat in 1949 en dient sindsdien als gemeentelijk park. De totale oppervlakte van het huidige park bedraagt ca 37 ha.

Flora

De Mik was ooit een vermaard arboretum met nog steeds een grote variatie van boomsoorten en planten die onze speciale aandacht vragen en die ofwel door hun zeldzaamheid, ofwel door hun grote omvang en ouderdom absoluut de moeite waard zijn. Zo blijkt o.m. dat de eerste exemplaren van de vandaag door sommigen verguisde Quercus Rubra (Amerikaanse eik) in België ingevoerd werden in de Mik in 1803 door de toenmalige eigenaar Baron Van Havre…
Uit een inventaris van 1950 blijkt dat toen al een groot aantal bomen leeftijden hadden van 100 tot 175 jaar. Voor zover nog aanwezig dus nu van 150 tot 225 jaar.

Al van bij de aanvang van de wandeling worden wij geconfronteerd met deze reuzen. We zien eerst een gemengd bos waar zowel eik als beuk en zwarte den te vinden is. De vele rododendrons zijn ook een verhaal apart. Maar er vallen stilaan open plekken wat de beuken geen goed doet. Men tracht dan ook iets te doen door de beuken die teveel in de zon kwamen te staan een soort “kous” van jute aan te trekken.

Voorts is er een vochtige weide waar o.m. Waternavel te vinden is en die met interessante bomen omringd is. De wandelweg loopt langs beide kanten van de hofgracht en voert ons o.m. naar een merkwaardige beukenhaag waarvan de stammen in elkaar vergroeid zijn.

Fauna

Op en rond de grote parkvijver, dominerend in het geheel, leven een groot aantal watervogels waaronder verschillende soorten eend, gans, waterhoen, meerkoet, nijlgans en een koppel mooie zwarte zwanen. Het bos wordt bevolkt door vele zangvogels en kleine zoogdieren.

De Mik wordt geheel door andere bossen omringd. Een volledige rondwandeling is ongeveer 3 km en op sommige plaatsen is goed schoeisel een noodzaak.

Bezoek

De Mik is open voor het publiek van zonsopgang tot zondsondergang. Begeleid wandelen is mogelijk op bepaalde data en op eenvoudige aanvraag bij VMPA – Brasschaat.