Het Groot Schietveld

Ligging

Het Groot Schietveld is gelegen aan de rechterkant van de Bredabaan, richting Nederland, voorbij het centrum van Maria-ter-Heide. Er is geen vast aangeduide ingang, omdat het schietveld niet voor het grote publiek toegankelijk is. Bij Gooreind is er een doorsteek, een verharde zandweg die een een verbinding maakt met Overbroek. Langs deze weg krijgt men een goede indruk van de enorme uitgestrektheid en het aparte karakter van dit gebied. Voor een meer uitgebreid het bezoek aan het Groot Schietveld gelden bijzondere regels. Een aanvraag hiervoor moet ten minste vier weken op voorhand bij de Militaire overheid ingediend worden. Ook dan is alleen toegang onder leiding van een gids mogelijk.

Oppervlakte

1570 ha, gedeeltelijk op Brasschaatse, Brechtse en Wuustwezelse bodem.

Hoogteligging

Tussen 19 m en 28 m boven de zeespiegel.

Historisch

Toen de Nederlandse Koning Willem in het begin van de negentiende eeuw besloot in de Braschaatse Heide een oefenveld voor kanonnen en bommen toe te laten op het Frederiksplein, gelegen aan het einde van de huidige Garçondreef, legde hij meteen de basis voor wat later het Kamp van Brasschaat zou worden. Dit gebeurde door verschillende uitbreidingen van het oefenterrein ten behoeve van het Belgisch Leger en meer bepaald de artillerie.

Het Schietveld en het nabij gelegen Centrum voor Studie en Proefnemingen speelden een belangrijke rol in het testen van allerlei wapentuig. Er zijn verschillende schietstanden, zogenaamde tribunes en hier en daar liggen wrakken van auto’s en tanks die als doelwit dienden bij schietoefeningen.

Vandaag de dag is de militaire activiteit zeer beperkt.

Geologie

Het geologisch substraat behoort tot het Paleoceen-étage uit het Tertiair tijdperk, dit is ongeveer 18 miljoen jaar geleden. Een uitzondering hierop vormt de vallei van de Kleine Aa die het gebied doorstroomt. Deze bestaat uit alluvium (aangespoelde aarde) uit het kwartair m.n. ongeveer 3 miljoen jaar geleden. De bovenlaag bestaat uit zand met een kleine hoeveelheid leem.

Ecologie

De wateroppervlakte beslaat 6% van het geheel. Een aanzienlijk deel daarvan zijn vennen, ontstaan door opstuwing van ondoorlaatbare lagen klei- en/of ijzerhoudend zand. De waterscheidingskam tussen het Maas- en het Scheldebekken loopt dwars door het domein ter hoogte van Gooreind.
Dank zij de relatieve rust en de minimale menselijke tussenkomst in het ecosysteem sedert vele decennia is er een voortdurende toename van fauna en flora. Waar geen bos is ontstaan vinden we er nog heide en vandaag de dag meer en meer vergraste heide. Als gevolg van de hoge stistofconcentraties in onze omgegevingslucht haalt het pijpestro ook hier meer en meer de bovenhand.

In deze uitgestrekte woestenij leven o.m. een aanzienlijke populatie van adders (Vipera berus), amfibieën zoals rugstreeppad, heidekikker, kamsalamander en de levendbarende hagedis. Er komen zonnedauw, lavendelheide, dopheide, koningsvaren en moeraswolfsklauw voor. In het Groot Schietveld komen naast alle gewone in totaal 34 beschermde plantensoorten voor.